ปัญหา

อำเภอเชียงของ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของไทย มีแม่น้ำโขง เป็นเขตแนวชายแดนกั้น ระหว่างประเทศไทย กับ ประเทศลาว มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ อำเภอเชียงของเป็นพื้นที่ที่มีจุดอ่อนไหวต่อปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาค้ามนุษย์ ปัญหาซึ่งถือได้ว่า ปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นวาระแห่งชาติในประเทศไทยในขณะนี้

ประเด็นปัญหา การค้ามนุษย์ ประเทศไทยถูกจับตามองจากประเทศมหาอำนาจ อย่างสหรัญอเมริกา ที่จัดอันดับในไทยอยู่ในกลุ่มที่ 2 (Tier 2 Watch List) ในรายงานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา 

CRPC ทำงานแบบบูรณาการจัดการต่อปัจจัยหลากหลายที่ทำให้เด็กๆ ตกอยู่ในความเสี่ยง เช่น

  • ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธ์ุ
  • ไม่มีสถานะไร้สัญชาติ (ไม่มีเอกสารการรับรองพลเมือง ใบรับรองการเกิด)
  • ความยากจนอย่างรุนแรง
  • ผู้อพยพหรือผู้ย้ายถิ่นที่ไม่มีเอกสารสิทธิต่างๆ
  • ได้รับผลกระทบ เอชไอวี/โรคเอดส์ หรือกำพร้า
  • ไม่ได้รับการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาหรือบริการทางด้านสุขภาพ
  • ครอบครัวติดยาเสพติด
  • ผู้ปกครองที่มีอายุมาก สุขภาพไม่ดี หรือ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

ปัจจัยต่างๆเหล่านี้เมื่อนำมารวมกัน จะส่งผลให้เกิดปัญหสมากมาย  เช่น ความไร้สัญชาติ ความยากจน โรค ความไร้โอกาสการศึกษา และด้านเศรษฐกิจ จะส่งผลต่อเสรีภาพของบุคคล ไม่สามรถยกระดับหรือเปลี่ยนฐานะของตัวเอง หรือยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นได้เลย  ความรุนแรงของปัญหา อาจจะส่งผลกระทบในทางจิตใจ ทำให้เด็ก ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอาจจะตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือ ถูกแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อื่น

CPRC จึงทำงานเพื่อคุ้มครองเด็กๆ เด็กกลุ่มเสี่ยงที่อ่อนแอที่สุด โดยให้พวกเขามีที่อยู่อาศัยปลอดภัย และช่วยขจัดวงความยากจนโดยการสนับสนุนให้เด็กมีการศึกษาทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ชึ่งสามารถติดตามงบประมาณการดำเนินงานการบริจาคของคุณได้ในรายงานนี้